Politica Certipro Education privind prelucrarea datelor cu caracter personal

 1. Informaţii generale

S.C. Certipro Education SRL vă aduce la cunoștință, mai jos, modul în care prelucrează datele cu caracter personal, precum şi drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD) şi cu legislaţia României ce reglementează acest domeniu.

Certipro Education prelucrează date cu caracter personal în mod onest, responsabil, transparent şi informat, punând în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a garanta și a fi în măsură să demonstreze că prelucrarea de date cu caracter personal are loc în conformitate cu RGPD.

 1. Identitatea Certipro Education – operator de date cu caracter personal

Certipro Education are sediul în România, localitatea Ghiroda, Str. Stejarului nr. 13, cod poştal 307200, telefon (+40) 748433740, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș, CUI 31606334, având nr. în Reg. Com. J35/1193/08.05.2013, reprezentată de d-na Gabriela Ford, Director General.

Datele noastre de contact sunt:

 • Adresa punctului de lucru: Str. Augustin Laurean Treboniu 5, ap. 5, or. Timişoara, judeţ Timiş, Cod Poştal 300200
 • Telefon: (+40) 748433740
 • E-mail: info@certipro.ro

Certipro Education, partenerul autorizat pentru România al Certiport şi distribuitorul exclusiv pentru certificările Certiport în România și Republica Moldova, susţine persoanele interesate să exceleze şi să reuşească în carierele proprii prin certificarea competenţelor digitale pe care le posedă.

Portofoliul nostru acoperă o gamă largă de competențe digitale spre care ne focusăm atenția, de la cele de bază, către competențe digitale avansate, de nișă. Lista programelor de certificare poate fi consultată aici.

Ținând pasul cu noile tendințe din industrie și cu nevoile specifice de competențe digitale, portofoliul nostru se află într-un proces dinamic și sustenabil de actualizare continuă, atât în ceea ce privește conținutul programelor, cât și a uneltelor tehnice utilizate de către candidați.

Clienții noștri pot fi: elevii, studenții, profesorii, antreprenorii, administratorii și angajații companiilor, angajații autorităților publice, reprezentanții diferitelor profesii, oricare alte persoane care apreciază utilitatea programelor noastre de certificare și solicit accesul către acestea.

Programele de certificare furnizate de Certipro Education răspund atât cerinţelor industriei Microsoft, Adobe, Autodesk etc, cât şi standardelor europene şi internaţionale specifice educaţiei şi sunt armonizate cu cerinţele şi standardele educaţionale din România.

 1. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de către Certipro Education

În activitatea sa, Certipro Education poate prelucra următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • nume şi prenume,
 • cod numeric personal,
 • adresă de domiciliu,
 • instituţia/organizaţia,
 • număr de telefon mobil,
 • e-mail,
 • poze şi imagini video,
 • informaţii despre produse şi servicii achiziţionate de la Certipro Education,
 • ID-ul conturilor de utilizator Certiport,
 • rechizite bancare ale clienţilor.

În mod implicit, Certipro Education prelucrează doar datele cu caracter personal care sunt necesare pentru fiecare scop specific al prelucrării.

 1. Scopurile şi temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi prelucrate de către Certipro Education în următoarele scopuri:

 1. gestionarea relaţiei comerciale cu dumneavoastră, plasarea de comenzi, efectuarea plăţilor aferente programelor de certificare solicitate;
 2. încheierea şi executarea contractelor;
 3. oferirea de asistenţă tehnică, identificarea şi remedierea defecţiunilor tehnice care împiedică utilizarea produselor şi serviciilor Certipro Education;
 4. furnizarea de informaţii prin intermediul e-mail-ului, sms-ului, telefonului, faxului referitoare la campaniile de marketing oferte speciale, referitoare la evenimentele organizate de către Certipro Education;
 5. organizarea şi desfăşurarea examenelor în vederea certificării competențelor digitale ale candidaţilor;
 6. organizarea Campionatului Mondial de Microsoft Office Specialist, etapa naţională, asistarea câştigătorilor etapei naţionale pentru pregătirea dosarului de viză în vederea participării la etapa internaţională. Câştigătorii sunt anunţaţi pe pagina web a Certipro Education, pe pagina de Facebook, precum şi în mijloacele de informare în masă;
 7. auditarea şi raportarea financiară.

Temeiurile juridice ale prelucrării de date cu caracter personal sunt :

 1. consimţământul liber exprimat de către dvs. ;
 2. încheiere de contracte (achiziții, convenții civile, contracte individuale de muncă/de prestări servicii/de colaborare).
 3. Reguli privind consimţământul

Certipro Education nu prelucrează date personale ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani. Prelucrarea datelor personale ale copiilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se efectuează numai dacă şi în măsura în care consimţământul este acordat sau autorizat de către părintele, tutorele sau persoana responsabilă, prin completarea declaraţiei de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

 1. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Certipro Education poate furniza datele colectate de la dumneavoastră următorilor destinatari, obligaţi şi aceştia la rândul lor să aplice cu stricteţe prevederile RGPD: furnizori de servicii de consultanţă financiară, gestiune contabilă şi audit, de hosting web, de servicii bancare, de curierat, autorităţilor publice, instituţiilor de audit contractate. Datele cu caracter personal nu se transferă altor destinatari, cu excepţia cazurilor când aceasta este impusă prin lege.

Ca şi regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o ţară situată în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European (SEE). Totuşi unele date pot fi transferate către partenerul nostru Certiport din S.U.A. Vă informăm că am depus eforturi pentru a ne asigura că Certiport a adoptat măsuri adecvate de protecţie a datelor.

Certiport deţine, în acest sens, certificarea Privacy Shield (Scutul de confidenţialitate UESUA), asigurând astfel un nivel de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană. Puteţi consulta această certificare la următorul link: https://www.privacyshield.gov/welcome

Dacă Certipro Education va transfera date cu caracter personal şi altor parteneri/furnizori, situaţi în state care nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acei parteneri/furnizori respectă termenii şi condiţiile prezentate aici.

 1. Perioada de stocare

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă a datelor cu caracter personal oferite de dumneavoastră, vă informăm că Certipro Education le va stoca pe toată perioada relaţiei comerciale cu dvs. sau până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, sau pentru o perioadă mai lungă, dacă aceasta se impune/permite prin legislaţia în vigoare.

 1. Asigurarea securităţii datelor

Certipro Education prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora. Certipro Education ia toate măsurile tehnice şi organizatorice rezonabile pentru protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

În plus, Certipro Education ia măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea Certipro Education şi care are acces la date cu caracter personal, le prelucrează decât la cererea Certipro Education, cu excepţia cazului în care această obligaţie îi revine în temeiul dreptului
Uniunii Europene sau al României.

 1. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Dorim să vă asigurăm că, în orice moment, aveţi controlul deplin asupra datelor dvs. şi că vă puteţi exercita efectiv drepturile prevăzute în RGPD:

 1. dreptul de a solicita Certipro Education accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării;
 2. Dreptul de a vă opune prelucrării;
 3. Dreptul de a primi datele cu caracter personal cu privire la dvs. într-un format structurat şi lizibil;
 4. Dreptul de a cere portabilitatea datelor.

Puteţi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

În vederea exercitării acestor drepturi, puteţi trimite solicitări scrise şi documentate la adresa de e-mail: info@certipro.ro.

Înainte de a da curs oricărei solicitări din partea dvs., Certipro Education se va asigura că sunteţi titularul datelor cu privire la care se face solicitarea. În acest scop, vă putem solicita informaţii/date pentru a verifica identitatea dvs. sau informaţii suplimentare privitoare la dreptul exercitat. Certipro Education va păstra corespondenţa purtată cu dvs. în scopul ţinerii evidenţei solicitărilor şi răspunsurilor oferite.

De asemenea, dispuneţi de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care Certipro Education prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Totuşi, sperăm că veţi decide să discutaţi mai întâi cu reprezentanţii Certipro Education înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecţia datelor dvs. este foarte importantă pentru noi şi vom lua toate măsurile necesare pentru a soluţiona orice problemă ivită cu privire la controlul şi securitatea datelor dvs.

 1. Informaţii suplimentare

Certipro Education vă stă la dispoziţie pentru orice neclarităţi sau întrebări referitoare la prezenta politică şi vă încurajăm să ne contactaţi la coordonatele menţionate la pct. 2.

 1. Actualizare

În eventualitatea modificării legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal, s-ar putea ivi necesitatea modificării prezentei note de informare. În măsura în care modificările vor afecta o prelucrare care se bazează pe consimţământul dvs., vă vom informa şi vă vom solicita un nou consimţământ, dacă va fi necesar.