Notă de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal

1. Informaţii generale

Prin prezenta dorim să vă informăm cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal de către S.C. Certipro Education SRL, precum şi cu privire la drepturile dvs. privind această prelucrare în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date (RGPD) şi cu legislaţia României ce reglementează
acest domeniu.

S.C. Certipro Education SRL prelucrează date cu caracter personal în mod onest, responsabil, transparent şi informat.

2. Identitatea Certipro – operator de date cu caracter personal

S.C. Certipro Education SRL are sediul în România, localitatea Ghiroda, Str. Stejarului nr. 13, cod poştal 307200, tel./fax: 0256 498 172, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului Timiș, CUI 31606334, având nr. în Reg. Com. J35/1193/08.05.2013, reprezentată de dl. David Charles Ford, Director General.

Datele noastre de contact sunt:

 • Adresa punctului de lucru: Str. Augustin Laurean Treboniu 5, ap. 5, or. Timişoara, judeţ Timiş, Cod Poştal 300200
 • Tel/fax: 0256498172
 • E-mail: info@certipro.ro

„Certipro Education” SRL, partenerul autorizat pentru România al Certiport şi distribuitorul exclusiv pentru certificările Certiport în România, susţine elevii şi studenţii din România să exceleze şi să reuşească în carierele proprii prin certificarea competenţelor digitale pe care le posedă.

Printre certificările Certiport, furnizate în România de către „Certipro Education” SRL se regăsesc: IC3 – Digital Literacy Certification, Microsoft Office Specialist, Microsoft Technology Associate, Adobe Certified Associate şi Adobe Certified Expert, Autodesk Certified User, Autodesk
Certified Professional.

Acestea reprezintă instrumente de evaluare şi validare a competenţelor digitale ale cadrelor didactice, elevilor şi studenţilor şi sunt aliniate la standardele de competenţă specifice acestor domenii de pe piaţa muncii.

Programele de certificare furnizate de „Certipro Education” SRL răspund atât cerinţelor industriei Microsoft, Adobe, Autodesk etc, cât şi standardelor europene şi internaţionale specifice educaţiei şi sunt armonizate cu cerinţele şi standardele educaţionale din România.

3. Tipurile de date cu caracter personal prelucrate de către Certipro

În activitatea sa, Certipro prelucrează următoarele tipuri de date cu caracter personal:

 • nume şi prenume,
 • Cod Numeric Personal,
 • adresă de domiciliu,
 • instituţia/organizaţia,
 • număr de telefon mobil,
 • e-mail,
 • poze şi imagini video,
 • informaţii despre produse şi servicii achiziţionate de la Certipro,
 • ID-ul conturilor de utilizator Certiport,
 • Rechizite bancare ale clienţilor.

Certipro colectează şi prelucrează doar datele necesare pentru buna desfăşurare a activităţii sale.

4. Scopurile şi temeiul juridic al prelucrării datelor

Datele personale colectate de la dumneavoastră vor fi prelucrate de către Certipro Education în următoarele scopuri:

 • A) gestionarea relaţiei comerciale cu dumneavoastră, plasarea de comenzi, efectuarea plăţilor aferente certificărilor solicitate;
 • B) încheierea şi executarea contractelor;
 • C) oferirea de asistenţă tehnică, identificarea şi remedierea defecţiunilor tehnice care împiedică utilizarea produselor şi serviciilor Certipro;
 • D) furnizarea de informaţii prin intermediul e-mail-ului, sms-ului, telefonului, faxului referitoare la campaniile de marketing oferte speciale, referitoare la evenimentele organizate de către Certipro;
 • E) organizarea şi desfăşurarea examenelor în vederea certificării competentelor digitale ale candidaţilor;
 • F) organizarea Campionatului Mondial de Microsoft Office Specialist, etapa naţională, asistarea câştigătorilor etapei naţionale pentru pregătirea dosarului de viză în vederea participării la etapa internaţională. Câştigătorii sunt anunţaţi pe pagina web a Certipro, pe pagina de Facebook, precum şi în mijloacele de informare în masă;
 • G) auditarea şi raportarea financiară.

Temeiul juridic al prelucrării îl constituie consimţământul pe care l-aţi exprimat prin completarea declaraţiei de consimţământ, fie prin încheierea contractului individual de muncă/de prestări servicii/de colaborare.

Declaraţia de consimţământ poate fi completată fie online, pe pagina noastră web https://www.certipro.ro, fie în format fizic la punctul de lucru Certipro sau la unul dintre centrele autorizate de testare Certiport din ţară.

5. Reguli privind consimţământul

Certipro nu prelucrează date personale ale minorilor cu vârsta mai mică de 14 ani. Prelucrarea datelor personale ale copiilor cu vârsta între 14 şi 18 ani, se efectuează numai dacă şi în măsura în care consimţământul este acordat sau autorizat de către părintele, tutorele sau persoana responsabilă, prin completarea declaraţiei de consimţământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

6. Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Certipro Education poate furniza datele colectate de la dumneavoastră următorilor destinatari, obligaţi şi aceştia la rândul lor să aplice cu stricteţe prevederile RGPD: furnizori de servicii de consultanţă financiară, gestiune contabilă şi audit, de hosting web, de servicii bancare, de curierat, autorităţilor publice, instituţiilor de audit contractate. Datele cu caracter personal nu se transferă altor destinatari, cu excepţia cazurilor când aceasta este impus prin lege.

Ca şi regulă, datele dvs. nu sunt stocate într-o ţară situată în afara Uniunii Europene sau Spaţiului Economic European (SEE). Totuşi unele date pot fi transferate către partenerul nostru Certiport din S.U.A. Vă informăm că am depus eforturi pentru a ne asigura că Certiport a adoptat măsuri adecvate de protecţie a datelor.

Certiport deţine, în acest sens, certificarea Privacy Shield (Scutul de confidenţialitate UESUA), asigurând astfel un nivel de securitate a datelor, recunoscut de Comisia Europeană. Puteţi consulta această certificare la următorul link: https://www.privacyshield.gov/welcome

Dacă Certipro va transfera date cu caracter personal şi altor parteneri/furnizori, situaţi în state care nu asigură un nivel adecvat de protecţie a datelor transmise, ne angajăm să luăm toate măsurile necesare pentru a ne asigura că acei parteneri/furnizori respectă termenii şi condiţiile prezentate aici.

7. Perioada de stocare

Pentru a asigura o prelucrare echitabilă şi transparentă a datelor cu caracter personal oferite de dumneavoastră, vă informăm că Certipro Education le va stoca pe toată perioada relaţiei comerciale cu dvs., sau până la realizarea scopului pentru care au fost colectate, sau pentru o perioadă mai lungă, dacă aceasta se impune/permite prin legislaţia în vigoare.

8. Asigurarea securităţii datelor

Certipro prelucrează datele cu caracter personal într-un mod care asigură securitatea adecvată a acestora. Certipro ia toate măsurile tehnice şi organizatorice rezonabile pentru protecţia împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale şi împotriva pierderii, a distrugerii sau a deteriorării accidentale.

În plus, Certipro ia măsuri pentru a asigura faptul că orice persoană fizică care acţionează sub autoritatea Certipro şi care are acces la date cu caracter personal, le prelucrează decât la cererea Certipro, cu excepţia cazului în care această obligaţie îi revine în temeiul dreptului
Uniunii Europene sau al României.

9. Drepturile dvs. în calitate de persoană vizată

Certipro doreşte să se asigure că, în orice moment, aveţi controlul deplin asupra datelor dvs. şi că vă puteţi exercita efectiv drepturile prevăzute în RGPD:

 • a) dreptul de a solicita Certipro Education accesul la datele dumneavoastră cu caracter personal, rectificarea sau ştergerea acestora sau restricţionarea prelucrării;
 • b) Dreptul de a vă opune prelucrării;
 • c) Dreptul de a primi datele cu caracter personal cu privire la dvs. într-un format structurat şi lizibil;
 • d) Dreptul de a cere portabilitatea datelor;

Puteţi retrage consimţământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea acestuia.

În vederea exercitării acestor drepturi, puteţi trimite solicitări scrise şi documentate la adresa de e-mail: info@certipro.ro.

Înainte de a da curs oricărei solicitări din partea dvs., Certipro se va asigura că sunteţi titularul datelor cu privire la care se face solicitarea. În acest scop, vă putem solicita informaţii/date pentru a verifica identitatea dvs sau informaţii suplimentare privitoare la dreptul exercitat. Certipro va păstra corespondenţa purtată cu dvs. în scopul ţinerii evidenţei solicitărilor şi răspunsurilor oferite.

De asemenea, dispuneţi de dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la modul în care Certipro prelucrează datele dvs. cu caracter personal. Totuşi, sperăm că veţi decide să discutaţi mai întâi cu reprezentanţii Certipro înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecţia datelor dvs. este foarte importantă pentru noi şi vom lua toate măsurile necesare pentru a soluţiona orice
problemă ivită cu privire la controlul şi securitatea datelor dvs.

10. Informaţii suplimentare

Certipro vă stă la dispoziţie pentru orice neclarităţi sau întrebări referitoare la prezenta informare şi vă încurajăm să ne contactaţi la coordonatele menţionate la pct. 2.

11. Actualizare

În eventualitatea modificării legislaţiei privind prelucrarea datelor cu caracter personal, s-ar putea ivi necesitatea modificării prezentei note de informare. În măsura în care modificările vor afecta o prelucrare care se bazează pe consimţământul dvs., vă vom informa şi vă vom solicita un nou
consimţământ, dacă va fi necesar.

Acord pentru stocarea cookie-urilor

Mai jos vă puteți exprima acordul pentru stocarea cookie-urilor de înregistrare a sesiunii de navigare și a cookie-urilor de conținut incorporat de la furnizori terță parte.